De impact van participatie 2.0

De betrokkenheid en actieve inbreng van burgers in de inrichting van ‘hun’ leefomgeving is ‘hot’. Daarin zijn 2 hoofdlijnen te herkennen. De eerste is het al wat langer bestaande streven van gemeentebestuurders om inwoners via ‘burgerparticipatie’ meer en beter te betrekken bij plannen in de omgeving. Deze trend krijgt straks een wettelijke basis in artikel 2.1 van de Omgevingswet.

Een andere lijn is het stimuleren en faciliteren van burgerlijke initiatieven, onder meer door de ‘regeldruk’ te verminderen (minder regels). Ook daarvoor biedt de Omgevingswet een basis.

Die Omgevingswet is voortgekomen uit de ambitie om voortaan eenvoudiger, beter en sneller met de fysieke leefomgeving om te kunnen gaan. Er staat niet precies in wát er moet gebeuren, maar wel en vooral hoe. Overheden moeten samenwerken, in samenspraak met burgers en bedrijven.

De Omgevingswet biedt dus een basis voor de manier waarop overheden zouden moeten omgaan met burgers in de 2 lijnen. Bij burgerparticipatie gaat het vaak om het juiste ‘nieuwe’ gedrag van de overheid. Bij het faciliteren van burgerinitiatieven zijn vooral de bestaande regels een obstakel. Die zijn immers meestal gemaakt om verantwoordelijkheden van overheden te regelen, aansprakelijkheid af te wenden, problemen voor te zijn, et cetera. En dan zitten ze die leuke en vaak goede initiatieven soms in de weg.

Samenvattend: We kunnen er niet omheen, participatie wordt met de invoering van de Omgevingswet in 2019 de norm. Zeg maar participatie 2.0. Maar eenvoudig zal de implementatie niet zijn…

Wat betekent deze nieuwe norm voor de (gemeentelijke) overheid? Wat komt er op participatievlak allemaal op hen af? Welke eisen stelt participatie 2.0 aan het doen en laten maar vooral aan het denken van gemeenteambtenaren? Onder de Omgevingswet kom je er niet meer mee weg dat regels in de weg zitten. Het mag duidelijk zijn dat het belang van naleven van regels als motivering onvoldoende is. Het gaat erom welk belang er door die regelgeving wordt gediend. Samenwerken en rekening houden met belangen staat voorop. Wat betekent participatie 2.0 voor de (beschikbare) capaciteit van de ambtenaren? In het bestaande afwegingskader voor burgerparticipatie[1] staat bij vraag 2c: Is er voldoende geld en ambtelijke tijd beschikbaar? Luidt het antwoord Nee dan wordt participatie afgeraden. Ook hier is de conclusie gerechtvaardigd dat dit onder de Omgevingswet niet meer op zal gaan.

Gemeenten zullen de komende jaren dus een omslag moeten maken om goed voorbereid te zijn op de eisen die participatie 2.0 aan ze stelt. Civias Omgevingsregisseurs kan daar uiteraard in adviseren.

[1] ProDemos, huis voor democratie en rechtstaat, www.prodemos.nl